Інформація про небезпечну (нехарчову) продукцію
Сайт працює в тестовому режимі.

Gardening tool

Рівень загрози : High
Номер та дата оповіщення : 2021/46
Вид продукції Gardening tool
Найменування продукту Watering strings Langtidsbevattnare
Опис продукції та упаковки Strings with a green plastic cover. The product was also sold online.
Країна походження People's Republic of China
Тип та характер ризику The green plastic of the product contains an excessive amount of diisobutyl phthalate (DIBP) and short chain chlorinated paraffins (SCCPs) (measured values up to 6.8 and 9.6 % by weight, respectively).DIBP may harm the health of children, causing possible damage to the reproductive system. SCCPs persist in the environment, are toxic to aquatic organisms at low concentrations and bioaccumulate in wildlife and humans, posing a risk to human health and the environment. The product does not comply with the REACH Regulation and the Regulation on persistent organic pollutants (POP Regulation).
Застереження: нижче наведено автоматичний переклад повідомлень із системи швидкого сповіщення Європейського Союзу RAPEX. Можливі неточності перекладу. Переглянути повідомлення мовою оригіналу
Рівень загрози : Високий
Номер та дата оповіщення : 2021/46
Вид продукції Gardening tool
Найменування продукту Поливні рядки Langtidsbevattnare
Опис продукції та упаковки Струни з зеленою пластиковою кришкою. Продукт також продавався в Інтернеті.
Країна походження Китайська Народна Республіка
Тип та характер ризику Зелений пластик продукту містить надмірну кількість діізобутилфталату (DIBP) та коротколанцюгових хлорованих парафінів (SCCP) (виміряні значення до 6,8 та 9,6 % маси відповідно). DIBP може завдати шкоди здоров’ю дітей, завдаючи шкоди до репродуктивної системи. КЦХП зберігаються в навколишньому середовищі, є токсичними для водних організмів у низьких концентраціях і біоакумулюються в дикій природі та людині, створюючи ризик для здоров’я людей та навколишнього середовища. Товар не відповідає вимогамз Регламентом REACH та Положенням про стійкі органічні забруднювачі (Регламент про СОЗ).